אורך שיעור

2.82K views
0 Comments

האם יש הוראות לאורך שיעור ואורך הפסקה?

בכיתה של בתי אורך השיעורים 35 דקות.  האם תקין?

ענה לשאלה

חוזר מנכל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HoraotKeva/K-2014-12-1-3-7-82.htm קובע כי:

במוסדות החינוך היסודי

א. אורכו של שיעור ינוע בין 45 ל-50 דקות, ולפחות שניים מתוך ארבעת השיעורים הראשונים יהיו בני 50 דקות.
ב. אפשר לקיים יחידת לימוד שאורכה יהיה עד שתי שעות לימוד רצופות.
ג. יום לימודים בן 4 שעות יתחיל בשעה 8:00 ולא יסתיים לפני השעה 11:50.
ד. כל שינוי באורך שעת הלימודים ובמועד ההפסקות טעון אישור של מנהל המחוז.

במוסדות החינוך העל-יסודי

4.3.1  התחלת יום הלימודים
א. אין לקיים לימודים בשעת אפס בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות; המשמעות היא שהלימודים יחלו בשעה 8:00 ואין לקיים לימודים לפני שעה זו.
ב. בבתי הספר המקיימים תפילה מדי יום כשגרה אפשר להתחיל את יום הלימודים לפני השעה 8:00 לצורך תפילה, אך לא לפני השעה 7:00.

4.3.2  משך השיעורים
שניים מבין ארבעת השיעורים הראשונים יהיו בני 50 דקות כל אחד ושני שיעורים יהיו בני 45 דקות כל אחד. יש לארגן את השיעורים ואת ההפסקות בכל מוסדות החינוך באופן שכיתה הלומדת 4 שיעורים ללא כל צירוף בין השיעורים תימצא בבית הספר לפחות 240 דקות, ובבתי הספר שניתנים שבהם שיעורים מצורפים – 230 דקות.

4.3.3  סיום יום הלימודים
א. אין לסיים את הלימודים לפני השעה 11:50 בצהריים.
ב. בבתי הספר במגזר היהודי יש לסיים את יום הלימודים ביום שישי בשעה 14:00 לכל המאוחר.

Changed status to publish
כתוב תשובה.