האם גבייה של 40 ש"ח מתלמיד עבור אינטרנרט מהווה סכום סביר?

2.68K views
0 Comments

מהו סכום סביר וכיצד ניתן להקטין עלויות?

ענה לשאלה
ערן(אנונימי) 0 Comments

בהמשך למה שבן כתב בתגובה הראשונה לשאלה…

מתוך חוזר מנכ"ל:
שירותים אסורים בגבייה:

אסור לגבות מהורים כספים עבור השירותים הבאים:
1. חומרי מלאכה, חומרי לימוד וערכות להוראת טכנולוגיה ומדעים.
2. אגרת שכפול.
3. הוצאות מינהלה, אחזקה, ציוד, התקנת ציוד ותשתיות, תפעול ורכישת ציוד בסיסי של המוסד, מכונות צילום, דואר, טלפון, צורכי משרד, ביקורת חשבונות וכד', חשמל, מים, חומרי ניקוי וסניטציה, בדק בית, סיוד, צביעה, תיקוני נגרות ושמשות וכד', תיקוני ריהוט וציוד, הוצאות ביטוח ציוד נגד גנבות (כולל השתתפות עצמית), נסיעות, אש"ל, הובלות, ביטוח ואחזקה וכד'.
4. שכר עובדי מינהלה ושירותים ושכר עובדי הוראה, חוץ משכר הניתן במסגרת תכנית לימודים נוספת.
5. שכפול חוזרים מינהליים והודעות של בית הספר להורים.
6. שימוש בספרייה והשאלת ספרי עיון.
7. תשלומים כוללים לקופת כיתה נפרדת למעט תשלום מוגבל לנושאים מיוחדים, כיתתיים, חד-פעמיים שפורסמו בחוזר "הודעות ומידע" (אין לנהל קופת כיתה).
8. הפעלת תכנית השלמה בבית-הספר (ובכלל זה שיעורי השלמה לעולים חדשים)
9. שירותי היגיינה: חינוך להרגלי בריאות ועזרה ראשונה במוסד החינוך.
10. טיפול מונע – עבודת עובדים סוציאליים למניעת חיסורים ונשירה במוסד החינוך ולעידוד הביקור בבית הספר.
11. ייעוץ מקצועי הניתן בין כותלי בית הספר.
12. עמלה עבור גביית תשלומים כלשהם.
13. תשלום עבור הנפקת תעודת בגרות.
14. אגרת שמירה.
15. מבחנים פנימיים.
אסור לבקש או לגבות מהורים כל סכום כסף שהוא עבור מתנות למורים או למנהלים בסוף שנת לימודים , אלא אם הדבר נועד לצורך מימון שי סמלי (פרחים, תרומת עצים של הקק"ל או שי מעבודות תלמידים). הדבר ייעשה אך ורק ביוזמת ההורים.

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_(%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%92%D7%91%D7%99%D7%99%D7%94)

בנושא אינטרנט….שימו לב לזה מתוך חוזר מנכ"ל משרד החינוך:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc3ak3_11_9.htm

5. רכישת שירותים מרצון

נוסף לשירותים שפורטו לעיל יש עוד שירותים המוצעים על ידי בית
הספר, בדרך כלל כדי לחסוך בהוצאות על ידי רכישה מרוכזת, או שהם
ניתנים לנוחיות ההורים. השירות או המצרך והתשלום עבורם הם
במסגרת "קונה מרצון ומוכר מרצון". גבייה לשירותים אלה חייבת
לקבל את אישור כל הורי התלמידים המקבלים את השירות
ואת אישורו של מפקח בית הספר. בשום מקרה אין לחייב 
תלמידים להזדקק לשירותים אלה ולחייב את ההורים ברכישתם.
שיעור ההוצאה הכולל ייקבע בתיאום עם ועד ההורים המוסדי, ורצוי
שייקבע כבר בתחילת שנת הלימודים, לאחר שההורים הביעו את
הסכמתם לרכישת השירות.
אפשר לקיים שירותים אלה במסגרת יום הלימודים או אחריו. אם
יופעל השירות במהלך יום הלימודים, ישותפו בו כל התלמידים, ובכלל
זה מי שלא שילמו עבורו.
להלן דוגמאות לרכישת שירותים מרצון:

חוגים ובתי תלמיד

ריתמוזיקה (אם היא איננה תכנית לימודים נוספת)

רכישה מרוכזת של ספרי לימוד כאשר המוסד החינוכי אינו מקיים
תכנית להשאלת ספרי לימוד

שימוש באינטרנט

רכישת תוכנות ולומדות למחשב

פרויקטים לימודיים

תלבושת אחידה (לפי החלטת המוסד החינוכי, בתיאום עם ועד
ההורים המוסדי ובהסכמת כל ההורים)

הזנה (בגני ילדים ובמוסדות חינוך, כחלק מההוויי ומהמסגרת
החברתית)

תמונה כיתתית, עלון כיתה, עיתון בית הספר

קרן "קרב".

מנהל בית הספר ישלח להורים חוזר בנושא התשלומים מרצון, בנפרד
מחוזר אגרת השירותים, בחתימתו ובחתימת יו"ר ועד ההורים המוסדי.
החוזר יכלול את פירוט השירותים ואת עלותם לתלמיד.


אני יודע שגם אסור לגבות על ציוד מתכלה או ציוד שהתלמיד לא מקבל לרשותו והרי את האינטרנט התלמידים לא לוקחים לעצמם…

ענה לשאלה
בן(אנונימי) 0 Comments

לפי חוזר מנכל משנת 2001 עבור סעיף תשלומים מרצון

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/sc3ak3_11_9.htm

מותר לבית הספר לגבות עבור שימוש באינטרנט.

אבל

מאז 2001 האינטרנט עבר מהפכה. האינטרנט כיום הוא שם נרדף לתקשורת. כיום האינטרנט היא תשתית בסיסית בבית הספר. בית הספר לא יכול לתפקד שעתיים ללא תשתית אינטרנט. התקשורת של בית הספר עם משרד החינוך מבוססת כולה על אינטרנט. משרד החינוך מספק לכל בית ספר את תשתית האינטרנט. הזנת מערכות, שעות עבודה, משכורות, חשבונות, מחלות, ציונים, תוכניות עבודה שבועיות, תעודות, הכל נעשה על גבי רשת התקשורת ונשמר בענן החינוכי של משרד החינוך. תשתית זו ממומנת במלואה ע"י משרד החינוך.

לכן בית הספר מנוע מלדרוש מההורים השתתפות בעלויות של תשתית בסיסית (ספק+תשתית) כמו שמפורט באותו חוזר מנכל

. איסור גבייה
ואלה הנושאים שאין לגבות עבורם כספים מההורים: הוצאות מינהלה, אחזקה, ציוד, התקנת ציוד ותשתיות, תפעול ורכישת ציוד בסיסי של המוסד, מכונות צילום, דואר, טלפון, צורכי משרד, ביקורת חשבונות וכד'.

לכן לפני ששוקלים אם לשלם או לא, יש לבקש מבית הספר הבהרה במה מדובר. אם מדובר על תקשורת בסיסית אין לשלם כלל. אם מדובר על שימוש בתוכנה ברשת כגון עיצוב גרפי לתלמידי מגמה, אז צריך לשקול כל מקרה לגופו.

נכון יהיה, לבקש מבית הספר את הקבלות מהשנה שעברה כדי להבין על מה יצאו כספי "האינטרנט".

אם אין קבלות כאלה אז בוודאי שאין לשלם השנה.

ענה לשאלה
כתוב תשובה.