האם מותר להורים שחברים בוועד בית הספר לקבל תשלום מבית הספר על פרוייקטים שונים?

11.23K views
0 Comments

בבית ספרנו חלק מהורי הוועד המרכזי לקחו על עצמם את ניהול וארגון פרוייקט השאלת הספרים. זו עבודה רבה ולא קלה. האם מותר לבית הספר לתגמל אותם בתשלום לפי שעות עבודתם?
להבנתי כך נעשה היום בהסכמה של שני הצדדים (מנהל בית הספר וההורים המארגנים את הפרוייקט), אך ללא יידוע של הורי בית הספר על כך שהעבודה נעשית בתשלום. יש בכך טעם לפגם בעיניי כי זה הופך את ההורים בוועד למחוייבים לבית הספר ושם אותם "בצד" של בית הספר ולא "בצד" של ההורים.
רוצה לדעת מה החוק בנושא והאם יש התייחסות של משרד החינוך או מישהו רלוונטי אחר בהקשר הזה?

Answered question
אתי(אנונימי) 0

וועד הורים הוא גוף מתנדב ואם אין הורים המתנדבים לוועד יפעל בית הספר ללא הוועד במהלך שנת הלימודים.
מתוך:
http://edu.gov.il/owlHeb/Yesodi/RegulationsAndAdministrations/organization/Pages/Pta-authority.aspx

Answered question
אתי(אנונימי) 0

הוראת סעיף 2 לחוזר מנכ"ל משרד החינוך קובעת כי:
" אין להעסיק אדם בהוראה או בכל עבודה אחרת במוסד חינוך, אם באותו מוסד עובד קרוב משפחה שלו. קרוב משפחה לעניין זה פירושו בן זוג, בת זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חם, חמות, כלה, נכד או נכדה"
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/8/8-5/HoraotKeva/K-2011-4-8-5-40.htm
תשלום להורה אשר חבר בועד מהווה ניגוד ענינים.
כאשר עובד ציבור פועל במצב של ניגוד עניינים (הקרוי גם 'ניגוד אינטרסים'), הדבר עלול לקיים את יסודות עבירת הפרת אמונים, או עבירת שוחד.

בחירת יו"ר הועד
6.1.1 חברי הועד יבחרו בישיבת הפתיחה, את יו"ר הועד.
6.1.2 הבחירה לתפקיד היו"ר תעשה בדרך של הצעת מועמדים, ולאחר שכל מועמד הציג את
מועמדותו לפחות יומיים לפני מועד הישיבה. באחריות היו"ר היוצא להפיץ את רשימת
המועמדים לכלל המוזמנים לישיבת הפתיחה.
6.1.3 כל חבר ועד רשאי להציג מועמדות לתפקיד היו"ר, כל עוד יעמוד בתנאים הבאים:
6.1.4 לא קיים ניגוד עניינים אשר עלול לפגוע בעבודת הועד.
6.1.5 עובדי הוראה ובני זוגם וכן עובדים אחרים במערכת החינוך ובני זוגם יוכלו להיבחר בתנאי
שייבחרו על ידי 75% לפחות מהוועד ובתנאי שאינם עובדים במוסד החינוכי שבו נבחרו ואינם
בעלי תפקיד כלשהו בו.

Answered question
הורה מהמרכז(אנונימי) 0

השאלה היתה לגבי ניגוד העניינים בין היותו הורה בוועד להיותו מקבל תשלום מבית הספר.
ברור שניתן להעסיק מישהו ושיקבל משכורת על פרוייקט. השאלה אם מישהו כזה יכול להיות חבר בוועד המרכזי במקביל.

Answered question
שרון(אנונימי) 0

חוזר מנכ"ל
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=123
מתיר למנהל לשלם לגורם אשר מסייע או מוציא לפועל את התוכנית.
מומלץ שהמנהל ימנה רכז אשר ינהל את הפעילות התפעולית של בית הספר במסגרת התוכנית. לשם תשלום לרכז על מנהל בית הספר לסכם עמו מראש את גובה התמורה, את אופן העברתה ואת מועד ההעברה. על המנהל לעשות כן בתיאום עם הבעלות או עם הרשות שהיא המעסיק.
חוזר מנכ"ל זה שקוף לכל ההורים ולכן לא ניתן לטעון כי ההורים לא מודעים אליו. הסכום מוגבל כמובן. בבית ספר יסודי עם 300 תלמידים הסכום לניהול הפרויקט היה בעבר שווה ערך לשכר מינימום של חודש אחד. לרוב מאפשרים למורים או לאיש מהמועצה לנהל את הפרויקט ולתגמל אותם.

Answered question
Write your answer.