האם מותר להורים שחברים בוועד בית הספר לקבל תשלום מבית הספר על פרוייקטים שונים?

4.55K views
0 Comments

בבית ספרנו חלק מהורי הוועד המרכזי לקחו על עצמם את ניהול וארגון פרוייקט השאלת הספרים. זו עבודה רבה ולא קלה. האם מותר לבית הספר לתגמל אותם בתשלום לפי שעות עבודתם?
להבנתי כך נעשה היום בהסכמה של שני הצדדים (מנהל בית הספר וההורים המארגנים את הפרוייקט), אך ללא יידוע של הורי בית הספר על כך שהעבודה נעשית בתשלום. יש בכך טעם לפגם בעיניי כי זה הופך את ההורים בוועד למחוייבים לבית הספר ושם אותם "בצד" של בית הספר ולא "בצד" של ההורים.
רוצה לדעת מה החוק בנושא והאם יש התייחסות של משרד החינוך או מישהו רלוונטי אחר בהקשר הזה?

ענה לשאלה
אתי(אנונימי) 0 Comments

הוראת סעיף 2 לחוזר מנכ"ל משרד החינוך קובעת כי:
" אין להעסיק אדם בהוראה או בכל עבודה אחרת במוסד חינוך, אם באותו מוסד עובד קרוב משפחה שלו. קרוב משפחה לעניין זה פירושו בן זוג, בת זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חם, חמות, כלה, נכד או נכדה"
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/8/8-5/HoraotKeva/K-2011-4-8-5-40.htm
תשלום להורה אשר חבר בועד מהווה ניגוד ענינים.
כאשר עובד ציבור פועל במצב של ניגוד עניינים (הקרוי גם 'ניגוד אינטרסים'), הדבר עלול לקיים את יסודות עבירת הפרת אמונים, או עבירת שוחד.

בחירת יו"ר הועד
6.1.1 חברי הועד יבחרו בישיבת הפתיחה, את יו"ר הועד.
6.1.2 הבחירה לתפקיד היו"ר תעשה בדרך של הצעת מועמדים, ולאחר שכל מועמד הציג את
מועמדותו לפחות יומיים לפני מועד הישיבה. באחריות היו"ר היוצא להפיץ את רשימת
המועמדים לכלל המוזמנים לישיבת הפתיחה.
6.1.3 כל חבר ועד רשאי להציג מועמדות לתפקיד היו"ר, כל עוד יעמוד בתנאים הבאים:
6.1.4 לא קיים ניגוד עניינים אשר עלול לפגוע בעבודת הועד.
6.1.5 עובדי הוראה ובני זוגם וכן עובדים אחרים במערכת החינוך ובני זוגם יוכלו להיבחר בתנאי
שייבחרו על ידי 75% לפחות מהוועד ובתנאי שאינם עובדים במוסד החינוכי שבו נבחרו ואינם
בעלי תפקיד כלשהו בו.

ענה לשאלה
מוצגת תשובה 1 מתוך 4 תשובות, לחצ/י כאן לראות את כל התשובות
כתוב תשובה.