האם מחנך הכיתה יכול לפנות להורה בעיניין תשלומי הורים?

2.83K views
0 Comments

האם ממחנך כיתה יכול לפנות להורה בנושא תשלומי הורים?

ענה לשאלה
אלמוני 0 Comments

קיבלת הודעה ממורה על בעיית תשלום (וואטסאפ או מייל)?

אתה מחזיר לו הודעה שאומרת:

מאחר ונושא גביית הכספים מהתלמידים חסוי לא ברור לי כיצד הגיע אליך המידע. העברת המידע בווטסאפ / מייל מהווה תיעוד של לשון הרע וספק דיבה. אודה לך אם תתרכז בעבודה פדגוגית וחינוכית בלבד.

ניתן כמובן להשתמש באחד ממראי המקומות שלמעלה, לחיזוק הטענה.

ענה לשאלה
בן(אנונימי) 0 Comments

לא

חוזר מנכל 3.11-3

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HodaotVmeyda/H-2017-12-3-11-3.htm

מדגיש כי

י. גביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת הפרט

לכן רק למנהל או לאדם האחראי על החשבונות בבית הספר מותר לפנות להורה בבקשת תשלום.

 

חובת הסודיות על מידע הקשור לתלמיד מעוגנת בחוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/Tikun_Chok_Zchuyot_Talmid2004.htm

14. מי שהגיע אליו מידע על תלמיד עקב מילוי תפקיד שהוטל עליו לפי חוק זה, חובה עליו לשמרו בסוד ואינו רשאי לגלותו אלא לצורך ביצוע תפקידו.

 

חוזר המנהל הכללי, חוזר מיוחד י"ז (תשנ"ו), סעיף 1ב'

http://katzir.school/wp-content/uploads/2016/09/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf

מידע שהגיע לבית ספר בנוגע לתלמיד הוא חסוי ואין להעבירו לגורמים חיצוניים, אלא באישור ההורים או באישור הפסיכולוג המחוזי או באישור היועץ המשפטי של משרד החינוך.

תפקיד המורה אינו כולל תשלום לחברת הסעות, מורה אינו בעל זכות חתימה בחשבון בית הספר ולכן אין הוא רשאי כלל לדעת אם הורה שילם או לא. מעבר להודעה כללית לכלל ההורים עם תזכורת לתשלום, מורה צריך להתרחק מנושאים אלו באופן גורף.

הורה, בין שהוא חבר ועד ובין שאינו חבר ועד, רשאי לדעת מהו הסכום הכולל שנכנס לבית הספר עבור כל סעיף. בשום אופן אין למנהל זכות להראות להורה, מי מההורים שילם או לא. כמו שאין למנהל זכות לשתף עם ההורים שום רשימת התלמידים.

Edited answer
כתוב תשובה.