מנהל בית ספר ממ"ד, וחבר ועדת ביקורת בעמותה המפעילה. הילכו שניהם יחדיו?

5.27K views
0 Comments

מנהל בית ספר ממ"ד יסודי, האם מותר לו להיות גם חבר ועדת ביקורת, בעמותה המצהירה על עצמה שהיא "מפעילה את בית הספר"
או שזה ניגוד עניינים?

מחנך כיתה בבית ספר ממ"ד יסודי, האם מותר לו להיות גם גזבר העמותה, המצהירה על עצמה שהיא "מפעילה את בית הספר",
או שזה ניגוד עניינים?

תשובות בתוספת מקורות, תתקבלנה בברכה.

Answered question
רפאל(אנונימי) 0

שאלה טובה.
מצורף קישור לעמוד העמותה בגייד סטאר.

http://www.guidestar.org.il/GS_Malkar?number=580514552

Answered question
נירית(אנונימי) 0

לא ברור מה זה "מפעילה את בית הספר".

בתי ספר ממלכתיים "מופעלים" ע"י משרד החינוך. התשתיות (נקיון, שמירה, מזכירות) ע"י הרשות המקומית.

אם בענייני תשלומים עסקינן, חוזר מנכ"ל תשלומי הורים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HodaotVmeyda/H-2017-12-3-11-3.htm

קובע במפורש:

ו. גביית תשלומי ההורים תיעשה אך ורק על ידי המוסד החינוכי או הרשות המקומית/הבעלות על מוסד החינוך. גבייה באמצעות גוף אחר אינה מותרת.

ז. אין להתנות את לימודי התלמיד במוסד החינוכי בחברות בעמותה הקשורה למוסד החינוך או בכל עמותה אחרת ואין לדרוש תשלומים מהורים באמצעות עמותה כלשהי.

מה העמותה עושה?

Answered question
Write your answer.