מנהל בית ספר ממ"ד, וחבר ועדת ביקורת בעמותה המפעילה. הילכו שניהם יחדיו?

4.64K views
0 Comments

מנהל בית ספר ממ"ד יסודי, האם מותר לו להיות גם חבר ועדת ביקורת, בעמותה המצהירה על עצמה שהיא "מפעילה את בית הספר"
או שזה ניגוד עניינים?

מחנך כיתה בבית ספר ממ"ד יסודי, האם מותר לו להיות גם גזבר העמותה, המצהירה על עצמה שהיא "מפעילה את בית הספר",
או שזה ניגוד עניינים?

תשובות בתוספת מקורות, תתקבלנה בברכה.

ענה לשאלה
נירית(אנונימי) 0 Comments

לא ברור מה זה "מפעילה את בית הספר".

בתי ספר ממלכתיים "מופעלים" ע"י משרד החינוך. התשתיות (נקיון, שמירה, מזכירות) ע"י הרשות המקומית.

אם בענייני תשלומים עסקינן, חוזר מנכ"ל תשלומי הורים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HodaotVmeyda/H-2017-12-3-11-3.htm

קובע במפורש:

ו. גביית תשלומי ההורים תיעשה אך ורק על ידי המוסד החינוכי או הרשות המקומית/הבעלות על מוסד החינוך. גבייה באמצעות גוף אחר אינה מותרת.

ז. אין להתנות את לימודי התלמיד במוסד החינוכי בחברות בעמותה הקשורה למוסד החינוך או בכל עמותה אחרת ואין לדרוש תשלומים מהורים באמצעות עמותה כלשהי.

מה העמותה עושה?

ענה לשאלה
מוצגת תשובה 1 מתוך 2 תשובות, לחצ/י כאן לראות את כל התשובות
כתוב תשובה.