https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-110952271-1 window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-110952271-1');

מה פשר הבקשה?

9.10K views
0 Comments

ידוע לכם מרכז הלמידה נפתח ביום שלישי שעבר בתאריך ל' בתשרי (9.10.18) ברוב שמחה והדר.
במרכז הלמידה התקיימו לימודים, תגבור , עבודה וחזרה על ש"ב בצורה מיטבית וטובה.
נבקש מכל הורה להביא 10 ש"ח לקראת המפגש הבא- יום שלישי הקרוב.
נא להעביר את התשלום לידי איילת גדז'- מנהלת מרכז למידה.

אלמוני Answered question נובמבר 13, 2018
נירית(אנונימי) 0

מרכז למידה הוא מרכז המופעל על ידי הרשות המקומית או על ידי הבעלות על מוסד החינוך לצורך צמצום פערים לימודיים. השתתפות במרכז למידה נחשבת לתל"ן, וגביית תשלום תותנה בהסכמה מראש ובכתב של כל אחד ואחד מההורים שילדיהם משתתפים בפעילות. אין די בהסכמה של נציגות הורים.

מתוך חוזר מנכ"ל 3.11-18

נירית Answered question נובמבר 13, 2018
Write your answer.